Общи условия на Сдружение Национален семинарен център „Темида" за обработване на лични данни


1. Сдружение Национален семинарен център „Темида“, с БУЛСТАТ 177191811 е регистрирано като администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) под номер 433836 в Електронния регистър на администратори на лични данни.

2. С подаване на заявка за участие лицата, за които се отнасят личните данни, декларират, че са съгласни предоставените от тях лични данни в заявката да бъдат обработвани и съхранявани от Сдружение Национален семинарен център „Темида“, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679.

3. С подаване на заявка за участие лицата, които заявяват участие в организираните от сдружението семинари, декларират, че са съгласни да бъдат фотографирани по време на семинарите и снимките, съдържащи техните лицеви изображения (биометрични данни), да бъдат обработвани и съхранявани от Сдружение Национален семинарен център „Темида“ и да бъдат качвани на интернет страницата на сдружението – lawsems.com, както и във Facebook групата на сдружението.

4. Предоставените от лицата лични данни са необходими за сключването на договор за предоставяне на услуга – участие в семинар и ще се използват от сдружението за следните цели: за да бъде лицето допуснато до участие в съответния семинар; за да бъде издаден на лицето сертификат за участие; за да бъде лицето информирано за предстоящи семинари, организирани от сдружението на предоставения от лицето имейл; за да получи лицето материали от проведените семинари; за целите на счетоводното отчитане и за информационна цел, а именно – информация относно проведените семинари, която се обявява на интернет страницата на сдружението – lawsems.com, както и във Facebook групата на сдружението.

5. Сдружение Национален семинарен център „Темида“ има право да изпраща рекламни съобщения, под формата на покани за участия в предстоящи семинари на посочения от лицата e-mail адрес. Всяко лице получило имейл има право да се отпише доброволно от получаване на рекламни съобщения.

6. Предоставените от лицата данни ще се съхраняват и обработват от сдружението в срок до оттегляне на съгласието на лицето за обработване на предоставените лични данни.

7. Сдружение Национален семинарен център „Темида“ няма да разкрива предоставените от лицата лични данни пред трети лица и организации, с изключение на лицевите изображения (биометрични данни) – снимки от проведените семинари, които ще бъдат публикувани на интернет страницата на сдружението – lawsems.com, както и във Facebook групата на сдружението и от там ще бъдат достъпни за посетителите на интернет страницата, както и за последователите на групата във Facebook.

8. Съобразно Закона за защита на личните данни, регистрираните потребители имат право на достъп, промяна на личните си данни, право да подадат възражение срещу обработването на личните му данни, право на жалба до КЗЛД, както и право да изискат от сдружение Национален семинарен център „Темида“ да спре обработването на предоставените лични данни.

9. Предоставените съгласия могат да бъдат оттеглени по всяко време. Оттеглянето на съгласието няма отражение върху изпълнението на договорните задължения на сдружение Национален семинарен център „Темида“. Ако оттеглите съгласието си за обработване на лични данни за някой или всички начини, описани по-горе, сдружение Национален семинарен център „Темида“ няма да използва личните Ви данни и информация за определените по-горе цели. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

10. С подаването на заявка за участие лицата, за които се отнасят личните данни, декларират, че са запознати с целта и средствата на обработка на личните данни, доброволния характер на предоставянето на данните и последиците от отказа за предоставянето им, правото на достъп, на коригиране и на изтриване на събраните данни.

11. Цялата информация, публикувана в сайта, е собственост на Сдружение Национален семинарен център „Темида“ в т.ч. текстове и снимките от проведени семинари. Забранява се копирането на текстове и снимки от сайта на сдружението и поставянето им в други уеб-сайтове без съгласието на Сдружение Национален семинарен център „Темида“.