„Правото е постоянна и трайна воля да се въздава всекиму своето. Предписанията на правото са: живей честно, не вреди другиму, въздавай всекиму своето.“

- Домиций Улпиан

Национален семинарен център „Темида“ е сдружение с нестопанска цел, основано през 2017 г. по инициатива на Ивайло Василев и Маргарита Балабанова (докторант в Института за държавата и правото при БАН и адвокат при АК-Пловдив). НСЦ „Темида“ има за цел да предостави възможности на юристите за надграждане на техните правни знания и умения. Постигането на тази цел е свързано с организиране и провеждане на семинари и обучителни мероприятия в различни области на правото:
- Вещно право;
- Облигационно право;
- Търговско право;
- Несъстоятелност на търговци;
- Гражданско процесуално право;
- Нотариална дейност;
- Наказателно право и процес;
- Административно материално право;
- Административен процес;
- Данъчно право и данъчно облагане.

 

Участие в организираните събития вземат адвокати, нотариуси, съдии, съдебни изпълнители, юрисконсулти в търговски предприятия, банки и държавни учреждения, студенти и преподаватели от ЮФ на ВУЗ.

 

За постигане на перфектни резултати в обучителния процес, НСЦ „Темида“ работи с утвърдени и доказани лектори от областта на правораздаването и правната наука. Те са нашият гарант за ползотворните резултати, които участието в нашите предстоящи семинари може да Ви осигури!


"Тайната на вечната младост е да се учи всеки ден нещо ново."

-Солон