Тема:ПРОМЕНИТЕ В ДАНЪЧНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ЗА 2020 Г. И АКТУАЛНАТА ПРАКТИКА НА НАП ВЪВ ВРЪЗКА С ТЯХ

15 февруари 2020 г.

научи повечеТема:ПРИНУДИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ ВЪРХУ ИМОТИ ПО РЕДА НА ЗОЗ И ГПК

2 ноември 2019 г.

научи повечеТема: ВПИСВАНИЯТА ПО ВЕЩНОТО ПРАВО. ПОДГОТВИТЕЛЕН КУРС ЗА КОНКУРСА ЗА СЪДИИ ПО ВПИСВАНИЯТА

Пловдив: 07.09.2019

научи повечеТема: ЗАПОВЕДНОТО ПРОИЗВОДСТВО В СВЕТЛИНАТА НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ НА ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

Пловдив: 06.07.2019

научи повечеТема: ЗАПОВЕДНОТО ПРОИЗВОДСТВО В СВЕТЛИНАТА НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ НА ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

София: 11.05.2019г.

научи повечеТема: АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ ПРИ ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА ИМОТИ

06.04.2019г.

научи повечеТема: НОВИТЕ ПРОМЕНИ В ЗУТ (В СИЛА ОТ 01.01.2019 Г.). АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА УСТРОЙСТВОТО НА ТЕРИТОРИЯТА И СТРОИТЕЛСТВОТО

09.03.2019г.

научи повечеТема: ПРОМЕНИТЕ В ДАНЪЧНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ЗА 2019 Г. И АКТУАЛНАТА ПРАКТИКА НА НАП ВЪВ ВРЪЗКА С ТЯХ

16.02.2019г.

научи повечеТема: ПРЕХОДЪТ ОТ ПЕРСОНАЛНА КЪМ РЕАЛНА СИСТЕМА НА ВПИСВАНЕ

01.12.2018 г

научи повечеТема: НОВИТЕ МОМЕНТИ ПРИ ЗАЩИТА НА СТРАНИТЕ В ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС ПО ГПК. ТЪЛКУВАТЕЛНА ПРАКТИКА И ЗИД НА ГПК

24.11.2018 г

научи повечеТема:АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА ВПИСВАНИЯТА ПО ВЕЩНОТО ПРАВО

13.10.2018 г

научи повечеТема:ПРАКТИЧЕСКИ УСЛОЖНЕНИЯ ПРИ ПРИНУДИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО РЕДА НА ГПК И ЗОЗ

29.09.2018 г

научи повечеТема:ВЪПРОСИ НА УСТРОЙСТВОТО НА ТЕРИТОРИЯТА. ОБЩИ И ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ, ОСНОВНИ ПРАВОМОЩИЯ НА ОБЩИНСКИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ, АРХИТЕКТИТЕ И ИНЖЕНЕРИТЕ ПРИ ПРИЛАГАНЕ НА ЗУТ

09.06.2018 г

научи повечеТема: ВПИСВАНИЯТА ПРИ ИПОТЕКИТЕ ВЪРХУ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

12.05.2018 г

научи повечеТема: ПРИНУДИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ ВЪРХУ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ПО РЕДА НА ГПК

14.04.2018 г

научи повечеТема: АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ ПО ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

17.03.2018 г

научи повечеТема: ПРОМЕНИТЕ В ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН (ОБН. ДВ, БР. 105 ОТ 2016 Г.).
НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ И ПРОИЗВОДСТВО ПО СТАБИЛИЗАЦИЯ

17.02.2018г.

научи повечеТема: НОВИТЕ ПОЛОЖЕНИЯ В ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС СЛЕД ПРОМЕНИТЕ В ГПК (ОБН. ДВ, БР. 86 ОТ 2017 Г.)

27.01.2018г.

научи повечеТема: ОСОБЕН ЗАЛОГ ВЪРХУ ТЪРГОВСКО ПРЕДПРИЯТИЕ И ДРУГИ СЪВКУПНОСТИ

02.12.2017г

научи повечеТема: ПРОМЕНИТЕ В ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

18.11.2017г

научи повечеТема: ОБЖАЛВАНЕ НА ДЕЙСТВИЯТА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

04.11.2017г

научи повечеТема: РАЗНОСКИТЕ В ИСКОВОТО ПРОИЗВОДСТВО ПО ГПК

01.10.2017г.

научи повече