НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАРЕН ЦЕНТЪР „ТЕМИДА“


със съдействието на


БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА


организира обучителен семинар и дискусия на тема:


ПРЕХОДЪТ ОТ ПЕРСОНАЛНА КЪМ РЕАЛНА СИСТЕМА НА ВПИСВАНЕ

на 1 декември 2018 г. (събота) в заседателната зала на Хотел „Панорама“, гр. Велико Търново, ул. „Стефан Стамболов“ № 63
Начало – 13.00 ч. Край – 17.00 ч.Лектор:проф. д-р Венцислав Стоянов


/проф. д-р Венцислав Стоянов е декан на Юридическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ и преподавател по дисциплините Вещно право и Нотариално право, имотен регистър и кадастър. Той е автор на учебника „Вещно право“, на книгите „Имотен регистър“, „Придобиване по давност“, „Право на ползване“, „Правен режим на земеделските земи и горските територии“ (в съавторство), „Непарични вноски в търговски дружества“ и на над 100 студии и статии в периодичния правен печат. Специализирал е във Франция, Англия и Швейцария./