НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАРЕН ЦЕНТЪР „ТЕМИДА“ организира обучителен семинар и дискусия на тема:


ВЪПРОСИ НА УСТРОЙСТВОТО НА ТЕРИТОРИЯТА. ОБЩИ И ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ, ОСНОВНИ ПРАВОМОЩИЯ НА ОБЩИНСКИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ, АРХИТЕКТИТЕ И ИНЖЕНЕРИТЕ ПРИ ПРИЛАГАНЕ НА ЗУТ

на 9 юни 2018 г. (събота) в зала „Компас“, Ректорат на ПУ „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив, ул. „Цар Асен“ № 24
Начало – 09.00 ч. Край – 17.00 чЛектор: Савин КОВАЧЕВ


/Савин Ковачев е юрист, зам.–министър на регионалното развитие и благоустройството (2003 г. - 2009 г.), отговарящ за устройство на територията, кадастър, концесии, строителни правила и норми. Един от авторите на проектозаконите за местното самоуправление и местната администрация, за административно-териториалното устройство, за държавната и общинската собственост, за устройството на територията, за концесиите, за камарата на българските строители, за геодезията, картографията и кадастъра. Автор е на “Коментар на ЗУТ” „Примерен правилник за управлението на общинската собственост”; "Строителен наръчник"; ръководител е на авторския колектив на изданието „Актуални въпроси на устройството на територията и строителството” и др./снимки: Данаил Русев