НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАРЕН ЦЕНТЪР „ТЕМИДА“ организира обучителен семинар и дискусия на тема:

АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ ПО ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

на 17 март 2018 г. (събота) в зала „Компас“, Ректорат на ПУ „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив, ул. „Цар Асен“ № 24
Начало – 9.00 ч. Край – 17.00 ч.Лектор: Савин КОВАЧЕВ

/Савин Ковачев е юрист, зам.–министър на регионалното развитие и благоустройството (2003 г. - 2009 г.), отговарящ за устройство на територията, кадастър, концесии, строителни правила и норми. Един от авторите на проектозаконите за местното самоуправление и местната администрация, за административно-териториалното устройство, за държавната и общинската собственост, за устройството на територията, за концесиите, за камарата на българските строители, за геодезията, картографията и кадастъра. Автор е на “Коментар на ЗУТ” „Примерен правилник за управлението на общинската собственост”; "Строителен наръчник"; ръководител е на авторския колектив на изданието „Актуални въпроси на устройството на територията и строителството” и др./снимки: Данаил Русев