НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАРЕН ЦЕНТЪР „ТЕМИДА“ организира обучителен семинар и дискусия на тема:


АКТУАЛНИ ПРАКТИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ ПО ПРИЛАГАНЕ НА НОРМАТИВНАНА УРЕДБА В ОБЛАСТТА НА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И КАДАСТЪРА

гр.Пловдив
на на 21 март 2020г. в конферентна зала „Марица“, хотел „Марица“,
гр. Пловдив, бул. „Цар Борис III-ти Обединител“ 42
Начало – 10.30 ч. Край – 16.30 ч.


ЛЕКТОР: САВИН КОВАЧЕВ
/Савин Ковачев е юрист, зам.–министър на регионалното развитие и благоустройството (2003 г. - 2009 г.), отговарящ за устройство на територията, кадастър, концесии, строителни правила и норми. Един от авторите на проектозаконите за местното самоуправление и местната администрация, за административно-териториалното устройство, за държавната и общинската собственост, за устройството на територията, за концесиите, за камарата на българските строители, за геодезията, картографията и кадастъра. Автор е на “Коментар на ЗУТ” „Примерен правилник за управлението на общинската собственост”; "Строителен наръчник"; ръководител е на авторския колектив на изданието „Актуални въпроси на устройството на територията и строителството” и др/Такса за един участник:При ранно записване до 06.03.2020 г.: 100 лв.
При записване след 06.03.2020 г.: 150 лв.

„Уникредит Булбанк“ АД
IBAN: BG32UNCR70001523042763
BIC: UNCRBGSF
Титуляр: Национален семинарен център „Темида"

Таксата се заплаща по банков път до три работни дни след подаване на заявка за участие. Тя включва помощни учебни материали за семинара, възможност за задаване на въпроси към лектора, кафе пауза, минерална вода. При отказ от участие таксата не се възстановява.
На всички участници се предоставя сертификат за участие.
Участниците в семинара имат възможност да подават предварителни въпроси към лектора до дата 18 март 2020 г. на имейл: office@lawsems.com
Молим да вземете предвид, че местата за семинара са ограничени. При запълване на капацитета на конферентния център организаторите имат право да откажат приемане на подадени заявки за участие.


ПРОГРАМА


Първи панел
От 10.30 ч. до 12,00 ч.

ПРИНЦИПНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ СЪЗДАВАНЕ НА УСТРОЙСТВЕНА ОСНОВА ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ИНИЦИАТИВИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА
1. Същност, роля и значение на общите и подробните устройствени планове за провеждане на устройствена политика на общинските съвети и за осъществяване на инвестиционни намерения на държавата, общините и другите инвеститори;
2. Взаимоотношения между общия устройствен план на общината и подробните устройствени планове.
3. Специфика на производствата по одобряване и изменение на ПУП. По- важни моменти, свързани с правомощията на кмета на общината и на общинския съвет. Новите разпоредби по отношение на ПУП за строителство на инфраструктурни обекти, както и ПУП с надобщинско значение (чл.124а, ал.9 ЗУТ).
4. Делегиране на функции по ЗУТ от кмета на общината и от главния архитект с оглед законосъобразно реализиране на правомощията им.Обедна почивка – от 12.00 ч. до 13.15 ч.


Втори панел
От 13.15 ч. до 15.00 ч.

РОЛЯТА НА УСТРОЙСТВЕНИТЕ ПЛАНОВЕ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ. ВИЗИТЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ КАТО ФУНКЦИЯ НА ПУП И КАТО ПРЕДПОСТАВКА ЗА НАЧАЛО НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
1.Основни принципи на регулационното действие на ПУП по ЗУТ /вкл. ПУП по чл.16 ЗУТ/.
2.Сравнение с действието на ПУП по ЗТСУ (отм.) и решаване на хипотези с действащи „заварени“ от ЗУТ планове, одобрени по реда на ЗТСУ.
3.Същност и роля на визите за проектиране. Алтернативи за стартиране на процеса на инвестиционно проектиране.
4.Производство по издаване на виза за проектиране на основание чл.140а ЗУТ и значението й за ускоряване процедурата по изработване и одобряване на инвестиционните проекти за ново строителство.
5.Специфика на договора за проектиране и авторски надзор. Взаимоотношение с договорите за надзор в проектирането и строителството.

ВРЪЗКАТА НА КАДАСТЪРА С УСТРОЙСТВОТО НА ТЕРИТОРИЯТА И ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
1.Съдържание на кадастралната карта и кадастралните регистри след последните промени в ЗКИР. Концепцията за „многоцелеви“ и „многослоен“ кадастър.
2.Специализирани кадастрални карти по чл.32 ЗКИР и специализирани карти за устройствено планиране.
3. Използване на информацията от КККР при създаване на ПУП и за стартиране на процеса по изработване на инвестиционни проекти. Презумпция за достоверност на данните в КККР.


Кафе пауза – от 15.00 ч. до 15.20 ч.


Трети панел
От 15.20 ч. до 16.30 ч.

ПРАВНА ПРИРОДА НА АКТОВЕТЕ НА ОРГАНИТЕ НА МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ ПО ЗУТ. СПОСОБИ ЗА КОНТРОЛ
1. Характеристика на подзаконовите нормативни актове, издавани от органите на местно самоуправление по ЗУТ и тяхната специфика.
2. Същност и значение на наредбите на общинските съвети, издавани на основание ЗУТ. Предели на компетентността на общинските съвети при приемане на наредбите. Обхват и съдържание на новопредвидените наредби за градската среда по чл. 13а ЗУТ.
3. Контрол за законосъобразност на актовете общинския съвет и кмета на общината, издавани по ЗУТ.
4. Специфика на контрола за законосъобразност на разрешенията за строеж, издавани от главните архитекти на общините. Възможни проблеми след отмяната на чл. 216 ЗУТ и промените в чл.156 ЗУТ.

ДИСКУСИЯ ПО ИЗНЕСЕНАТА МАТЕРИЯ, ПО ДРУГИ ВЪПРОСИ НА ЗУТ И ЗКИР. РЕШАВАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ КАЗУСИ
Заяви участие!